De regels bij ziekteverzuim

De regels bij ziekteverzuim

Nieuws van: 25 oktober 2017

Binnen elke organisatie zijn werknemers weleens ziek. Een verzuimprotocol biedt in geval van ziekte duidelijkheid; werknemers kennen hierdoor hun rechten en plichten. Met een goed werkend verzuimbeleid kunt u het ziekteverzuim positief beïnvloeden, zodat de verzuimdrempel in uw organisatie zo hoog mogelijk is.

Telefoontje

In het verzuimprotocol staat hoe een werknemer zich ziek moet melden, wanneer hij dat moet doen en bij wie. Zo kan erin zijn opgenomen dat een werknemer zich altijd telefonisch ziek moet melden bij zijn leidinggevende en dat een WhatsApp-berichtje naar de receptioniste niet volstaat. Het is ook handig om op te nemen wat een werknemer moet doen als hij op vakantie ziek wordt. Al deze afspraken hebben invloed op de verzuimdrempel, die bepaalt hoe makkelijk een werknemer zich ziek meldt. Zo zal hij eerder thuis blijven als hij een smsje kan sturen dan wanneer hij een telefoontje moet plegen.

Vragen

In het protocol staat ook naar welke informatie de leidinggevende vraagt bij een ziekmelding. Deze vragen moeten zich beperken tot de arbeidsmogelijkheden van de werknemer en moeten gaan over concreet werk of concrete taken. Het vragen naar de aard van de ziekte is verboden, dat is iets waar alleen een bedrijfsarts naar mag informeren.

Loon

In de eerste twee ziektejaren betaalt de werkgever minimaal 70% van het loon door. In de cao of binnen uw organisatie kan het betalen van een hoger loon dan minimumloon vastgelegd zijn. Een werkgever mag één of twee wachtdagen hanteren, waarin hij geen loon betaalt. Ook dat komt een hoge verzuimdrempel ten goede. Een werknemer verspeelt zijn recht op loon als:

- hij ziekte met opzet heeft veroorzaakt;

- de ziekte volgt uit een gebrek waarover hij valse informatie heeft gegeven;

- hij genezing belemmert of vertraagt;

- hij medewerking weigert aan voorschriften van een deskundige met als doel om passende arbeid te kunnen doen, zoals het advies van een bedrijfsarts om halve dagen te gaan werken;

- hij weigert passend werk te doen.

Een werkgever mag controlevoorschriften opstellen om te controleren of de zieke werknemer recht heeft op loon.  

Re-integratie

Zowel een werkgever als de zieke werknemer hebben re-integratieverplichtingen. Het is goed als alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter aan bod komen in het verzuimprotocol. De stappen uit die wet treden bij langdurig ziekteverzuim - na zes weken - in werking. Verder kunnen het arbeidsdeskundig onderzoek, deskundigenoordeel en het tweedespoortraject aan bod komen in het verzuimprotocol. De werknemer moet er bovendien kunnen lezen waar hij zich meldt als hij (een deel van) zijn werkzaamheden kan hervatten. Ook is het handig om de stappen te benoemen die een werknemer na twee jaar ziekte moet nemen om een WIA-uitkering aan te vragen.

Sancties

Als een werknemer de afspraken over re-integratie niet nakomt, kan de werkgever daar een in het verzuimprotocol opgenomen sanctie aan verbinden. Bij een eerste overtreding geeft hij bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing. Daarna kan hij andere stappen ondernemen, zoals het opschorten van loon, totdat de werknemer zich wel aan de gemaakte afspraken houdt. Een werkgever kan een werknemer die weigert om mee te werken aan zijn re-integratie in het uiterste geval ontslaan.

Bron: ArboRendement, Jaargang 11, Nummer 10, oktober 2017

Check of hulp nodig?

Stuur voor een adequate begeleiding en ondersteuning 1voud Arbo uw (gewijzigde) verzuimprotocol toe. Indien u uw (concept) verzuimprotocol wil laten checken op volledigheid en/of eventueel verder wil laten aanscherpen, denkt 1voud Arbo graag met u mee.

Indien u nog niet beschikt over een verzuimprotocol, is het vanzelfsprekend een goede optie om 1voud Arbo hier actief in te betrekken.

Telefoonnummer 0575-555961 / Mail casemanagement@1voud.nl     

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!