Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Nieuws van: 3 november 2017

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en last but not least: om welke bedragen gaat het?

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts

Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Nu dat de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet van kracht is kan de Inspectie direct een boete opleggen aan de werkgever die niet over een basiscontract beschikt. Een boete dreigt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Als er één of enkele taakafspraken in het contract ontbreken, krijgt de werkgever eerst een waarschuwing vergezeld van een eis tot naleving.

De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten (basis)contracten. Die contracten moeten direct aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Voor de aanpassing van vóór 1 juli 2017 lopende contracten geldt een overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving.  

Dit zijn de boetes rondom het basiscontract:

 • Geen basiscontract: € 1.500
 • Basiscontract niet compleet: € 750
 • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: € 750
 • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500
 • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: € 1.500

Preventiemedewerker als spin in het web

Voor de arbodienst is er een verplichting om nauw samen te werken met de preventiemedewerker(s) en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (OR of PVT). De Inspectie beschouwt het niet-naleven van die verplichting als een overtreding. Dit kan leiden tot een waarschuwing of een boete aan het adres van die arbodienst. De preventiemedewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken met de ondernemingsraad, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij het niet nakomen van die verplichting kan de werkgever een boete krijgen.

Dit is de boete rondom de preventiemedewerker:

 • Geen preventiemedewerker aangewezen: € 1.500

Bedrijfsartsen en second opinion

De werkgever moet erop toezien dat de bedrijfsarts een second opinion laat uitvoeren door een onafhankelijke bedrijfsarts; een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf waarin de eerste bedrijfsarts werkzaam is. In het basiscontract is vastgelegd welke bedrijfsarts(en) de second opinion mogen uitvoeren.

In de Beleidsregel boeteoplegging staat dat ook bedrijfsartsen een boete kunnen krijgen als ze hun verplichtingen volgens de nieuwe Arbowet niet nakomen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts geen klachtenprocedure heeft ingesteld of zonder onderbouwing niet doorverwijst bij een verzoek om een second opinion. Ook in dit geval volgt eerst een waarschuwing, eventueel daarna een boete.

Dit zijn de boetes rondom de bedrijfsarts:

 • Geen adequete toegang tot bedrijfsarts: € 1.500
 • Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken: € 1.500
 • Geen afschrift van advies bij ontbreken OR of PVT: € 340

Dit zijn de boetes rondom de second opinion:

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: €1.500
 • Niet juist ter beschikking stellen van second opinion: € 750

Onaangekondigde controle van alle partijen

De Inspectie SZW kan in een bedrijf of organisatie onaangekondigd een controle uitvoeren. De werkgever is verplicht aan deze controle mee te werken. De inspecteur kan de werkgever, werknemers, OR of PVT vragen stellen, de loon- en personeelsadministratie controleren en uiteraard de werkomstandigheden en het arbobeleid onder de loep nemen.

Bron: Arbo-Online 03-11-2017 

Vragen?

Afspraak plannen om te bespreken hoe 1voud Arbo u kan ondersteunen bij de vernieuwe Arbowet of vragen over de nieuwe Arbowet? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0575-555961 of mail casemanagement@1voud.nl  

Terug naar het nieuwsoverzicht
Activeren, Motiveren & Stimuleren!