Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.
Bel ons gerust als uw vraag er niet tussen staat: 0575 555961.

Algemeen

Een arbodienst is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of advies geven bij het opzetten van een arbobeleid. Een arbodienst helpt ook om medewerkers snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen als ze verzuimen.

Ja, dat is al sinds jaar en dag zo. Wel is sinds juli 2017 nieuw dat voor elke werkgever in Nederland een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst verplicht is. De inspectiedienst SZW controleert of werkgevers minimaal een basiscontract hebben bij een arbodienst. Zo nee, riskeert de werkgever een directe boete van minimaal € 1.500,-. In dit basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de inhoud. Deze wet geldt voor elke werkgever met medewerkers, dus ook wanneer er maar 1 medewerker in loondienst is met een 0-urencontract.

De eisen die aan arbodiensten worden gesteld staan in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De controle op arbodiensten is geregeld via certificatie en dus niet door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie). Dit betekent dat organisaties die een arbodienst willen worden, zich eerst moeten laten certificeren. Arbodiensten die al langer bestaan, moeten zich om de drie jaar opnieuw laten certificeren. Potentiële of bestaande arbodiensten moeten een certificatie-overeenkomst afsluiten met een certificerende instelling (CKI).
Deze certificerende instelling zal vervolgens de arbodienst beoordelen aan de hand van het (wettelijke) werkveld specifieke certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten.


Als de arbodienst aan de eisen uit het Certificatieschema arbodiensten voldoet, ontvangt de arbodienst het certificaat arbodienst. De werkgever die in zee wil gaan met een arbodienst moet zich dus altijd vergewissen of de betreffende arbodienst beschikt over een certificaat arbodienst.

In ons verzuimvolgsysteem ‘VerzuimSignaal’ vindt u alle relevante informatie rondom het verzuim en herstel van uw medewerkers. Denk aan overzichtelijke verzuimcijfers, heldere rapportages, inzicht in lopende en uitgevoerde acties, een snelle terugkoppeling vanuit 1voud Arbo op uitgevoerde diensten en een makkelijke manier voor ziek-, herstel-, en verloopmelden. Onze portal is 24 uur per dag online beschikbaar. De toegang en autorisaties van gebruikers bepaalt u zelf. Uiteraard zijn de gegevens beveiligd en is de privacy van uw medewerkers gewaarborgd.

In de Arbowet staat dat alle werkgevers met meer dan 1 FTE verantwoordelijk zijn voor het (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie en actueel houden hiervan. Doet zich bijvoorbeeld een bedrijfsongeval voor en heeft u geen RI&E, dan riskeert u een boete van de Inspectiedienst SZW. Als de medewerkers samen minder dan 40 uur werken kunt u gebruik maken van een gezondheidschecklist als vervanger voor de RI&E.

Bij een verhuizing of renovatie voldoet de oude RI&E (waarschijnlijk) niet meer en dient, afhankelijk  van de precieze situatie, een nieuwe of aanvullende RI&E plaats te vinden. Neem contact met 1voud Arbo op om de voor u van toepassing zijnde situatie te bespreken en advies in te winnen.

Ja, artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om periodiek een PMO aan hun werknemers aan te bieden. “De werkgever stelt de werknemer periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht gezondheidsklachten te signaleren. Deelname van de werknemer aan het PMO is vrijwillig. De frequentie voor het PMO dient voorgeschreven te zijn in de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) rapportage.

Werkgever

De werkgever en medewerker stellen samen de vakantie van de werknemer vast. De wensen van de medewerker zijn leidend, tenzij de werkgever daaraan geen gehoor kan geven. Bijvoorbeeld omdat er door diens vakantie een onderbezetting ontstaat. Ook is het belangrijk te laten beoordelen of de vakantie invloed heeft op het herstel en/of de re-integratie. Deze beoordeling wordt gedaan door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft een advies over de vakantie, maar bepaalt niet voor de werkgever en de medewerker of de medewerker ook daadwerkelijk op vakantie mag. Deze beslissing nemen zij uiteindelijk gezamenlijk. Het advies van de bedrijfsarts is daarbij een hulpmiddel. De vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regeling is opgenomen.

Als een medewerker na twee jaar nog steeds ziek is, vervalt zijn ontslagbescherming en kan hij worden ontslagen. Hier zijn drie voorwaarden aangesteld.

  1. De medewerker moet arbeidsongeschikt zijn verklaard voor zijn oorspronkelijke functie.
  2. De werkgever en medewerker hebben genoeg gedaan aan re-integratie en het is niet mogelijk om binnen afzienbare tijd een passende functie te creëren. Ook niet door de medewerker bij te scholen.
  3. Als de medewerker niet met zijn ontslag instemt, kan de werkgever bij het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Belangrijk is om in gesprek te blijven met elkaar en er proberen samen uit te komen. Mocht overeenstemming uitblijven, kunt u de bedrijfsarts in schakelen voor een beoordeling hiervan. Het is raadzaam om dit te doen in de vorm van een drie-gesprek. Tijdens dit gesprek worden alle partijen betrokken en kunnen er meteen duidelijke afspraken gemaakt worden.

Frequent verzuim is veelal gedrag of een signaal dat er meer aan de hand is met uw medewerker. Het belangrijkste is dat u hierover met uw medewerker in gesprek gaat met als doel het frequent verzuim te bespreken en duidelijke afspraken te maken hoe dit te doorbreken. Belangrijk is om de verantwoordelijkheid van dit verzuim en de gemaakte afspraken bij de medewerker zelf neer te leggen. Soms kan een interventie ondersteunen bij het doorbreken van het frequent verzuim patroon.

Het belangrijkste is dat u hierover met uw medewerker in gesprek gaat en samen afspraken maakt om verzuim te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld voorstellen om een preventieve interventie in te zetten. Welke soort interventie hiervoor het meest passend is, is afhankelijk van de achterliggende problematiek. Meest voorkomende interventies zijn: coaching of een drie-gesprek. Belangrijk is om alle gesprekken en afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wanneer u en uw medewerker het samen niet eens bent met de rapportage van de bedrijfsarts kunt u in overleg samen afwijkende afspraken maken. Deze afspraken mogen niet meer afwijken dan 2 weken en dienen vast gelegd te worden in het plan van aanpak. Neem contact met ons op om te bespreken wat in uw geval het beste is om te doen, bijvoorbeeld een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of bijvoorbeeld een advies van een andere bedrijfsarts.

Een arbeidsconflict valt niet onder ziekte en dus ook niet onder de Wet Verbetering Poortwachter. Het advies is om een dergelijke ziekmelding in beraad te nemen en de medewerker uit te nodigen voor een gesprek. Mocht de medewerker vast blijven houden aan ziekte dan kan de bedrijfsarts ingeschakeld worden om te beoordelen of het hier om ziekte gaat. De bedrijfsarts maakt hierbij gebruik van de STECR-richtlijnen.

Bij overlijden, blijvend letsel en ziekenhuisopname bent u verplicht de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) direct telefonisch in te lichten. Is er een bedrijfsongeval met verzuim dat langer dan drie dagen duurt, dan moet u een aantekening maken in het (verplichte) interne ongevallenregister. Is er een ongeval buiten het werkterrein gebeurd, en is er een derde partij betrokken, neem dan contact op met uw vaste casemanager bij 1voud Arbo voor het mogelijk verhalen van loon- en letselschade. Bij overlijden, blijvend letsel en ziekenhuisopname bent u verplicht de Inspectie SZW direct telefonisch in te lichten. Is er een bedrijfsongeval met verzuim dat langer dan drie dagen duurt, dan moet u een aantekening maken in het (verplichte) interne ongevallenregister. Is er een ongeval buiten het werkterrein gebeurd, en is er een derde partij betrokken, neem dan contact met op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed voor het mogelijk verhalen van loon- en letselschade. 

Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving aan te bieden en arbeidsrisico’s te minimaliseren. Een Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft u direct inzicht in de risico’s en met het plan van aanpak kunt u ongevallen voorkomen.

Werknemer

Als u uw werk niet meer (helemaal) kunt uitvoeren en u zich ziek meldt, geeft uw werkgever dit door aan 1voud Arbo. Het contact moment tussen u en 1voud Arbo is afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met hen heeft gemaakt. In praktijk blijkt dit vaak tussen de 1e en de 3e ziekte dag te zijn.

Afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw beperkingen, wordt er een afspraak met u gepland voor een spreekuur met de bedrijfsarts. Deze afspraak wordt gepland op het moment dat dit nodig is en altijd in overleg met uw werkgever, maar uiterlijk in de 6e week van uw verzuim.

Wanneer u en uw werkgever het samen niet eens bent met de rapportage van de bedrijfsarts kunt in overleg samen afwijkende afspraken maken. Deze afspraken mogen niet meer afwijken dan 2 weken en dienen vast gelegd te worden in het plan van aanpak. Neem contact met ons op om te bespreken wat in uw geval het beste is om te doen, bijvoorbeeld een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of bijvoorbeeld een advies van een andere bedrijfsarts of second opinion aanvragen.

Wanneer u re-integratie afspraken hebt gemaakt met uw werkgever aan de hand van de probleemanalyse van de bedrijfsarts en u stagneert, bespreekt u met uw werkgever de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van een langdurige stagnatie door een medische reden kan er een herbeoordeling plaatsvinden door de bedrijfsarts. U mag dus afwijken van het advies met de bedrijfsarts, dit dient u echter met uw werkgever te overleggen en afspraken over te maken en vervolgens vast te leggen in het Plan van Aanpak.

1voud Arbo vindt privacy zeer belangrijk. Dit hebben wij vastgelegd in ons privacy reglement. Wij voldoen onder andere aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast heeft 1voud Arbo een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, waarmee we voldoen aan alle relevante (privacy) wet- en regelgeving.

Door middel van het wettelijk verplichte basiscontract, dat uw werkgever heeft afgesloten met 1voud Arbo, is geregeld dat u (ook als u niet ziek bent) rechtstreeks (en desgewenst anoniem) contact kunt hebben met de bedrijfsarts.  

Als medewerker kunt u zelf uiteraard contact opnemen met 1voud Arbo. Bijvoorbeeld als u vragen hebt over uw gezondheid in relatie tot het werk. De meeste contacten zullen echter via uw werkgever lopen. Dus als u zich ziek meldt, moet u dit in ieder geval (ook) bij uw werkgever doen.

Je zoekopdracht in pagina's heeft geen resultaten opgeleverd
Activeren, Motiveren & Stimuleren