Wat doet de arbodienst

Wat doet de arbodienst

Wat doet de arbodienst?

De arbodienst is er om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Arbodienstverlening bestaat in basis uit de volgende vijf kerntaken:

Alle hierboven genoemde taken moeten jaarlijks door een gecertificeerde Arbodienst in de praktijk worden uitgevoerd om gecertificeerd te kunnen blijven. Ieder jaar wordt 1voud Arbo hiervoor op iedere kerntaak afzonderlijk geauditeerd. 

Verzuimbegeleiding

Vanaf de 1e verzuimdag heeft de casemanager van 1voud Arbo contact met een verzuimende medewerker. Na ca. vier weken wordt ook de bedrijfsarts actief ingezet in de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts is de enige die antwoord kan geven op de vraag of een werknemer ziek is volgens de ziektewet en of hij dus wel of niet in staat is zijn eigen functie uit te oefenen. 

PMO

In het proces van Periodiek Medisch Onderzoek vult een deelnemende werknemer online een vragenlijst in welke vervolgens door de adviseur Arbeid & Gezondheid (van de externe partij) wordt beoordeeld.

De adviseur Arbeid & Gezondheid bespreekt vervolgens de uitkomsten in een fysiek gesprek met de betrokken werknemer en relateert eventueel resultaten aan interne referentiegegevens.

Resultaten worden vervolgens verwerkt in het systeem van de externe partij. De periodiek medische onderzoeken dienen strikt vertrouwelijk behandeld te worden en alleen gedeeld te worden met de individuele medewerker. Desgewenst is, afhankelijk van voorkeur van de klant, een niet herleidbare groepsrapportage en/of digitaal online dashboard functie mogelijk, mits een groep deelnemers minimaal 15 medewerkers groot is en daarmee niet herleidbaar naar de uitkomsten van een individuele medewerker. 

RI&E uitvoeren

Het RI&E-proces is gericht op het uitvoeren en rapporteren van de Risico-inventarisatie naar de klant toe. Deze activiteiten richten zich op zowel bestaande als nieuwe klanten.

RI&E Toetsing

De RI&E toetsing is gericht op het beoordelen van de RI&E die door de klant is uitgevoerd en het adviseren over de maatregelen die hier uit voort zijn gekomen. Deze activiteiten richten zich op zowel bestaande als nieuwe klanten.

Bij organisaties met minder dan 25 werknemers die gebruik hebben gemaakt van een goedgekeurd, branche specifieke RI&E instrument, volstaat vaak een schriftelijke toetsing. In andere gevallen dient er zowel een schriftelijke toetsing als een toetsing op de werkplek plaats te vinden. Van de toetsing wordt een rapportage opgesteld met daarin de evaluatie van de RI&E en adviezen m.b.t. het PvA en de voorgestelde maatregelen.

Aanstellingskeuringen

Het proces van aanstellingskeuringen is gericht op het bepalen of een aanstellingskeuring noodzakelijk is in overleg met de werkgever en door te kijken naar de relevante wetgeving. De werkgever dient er op gewezen te worden dat de aanstellingskeuring niet als selectie instrument gebruikt mag worden en dat de keuring enkel aan het einde van een sollicitatieprocedure mag worden aangevraagd.

Wanneer een aanstellingskeuring noodzakelijk is wordt deze uitgevoerd door een bedrijfsarts. Deze rapporteert terug aan de werknemer en de casemanager. Wanneer de werknemer niet in dienst treedt dienen rapportages onmiddellijk vernietigd te worden.

Arbeidsomstandighedenspreekuur (Consultatie m.b.t. gezondheidskundige vraagstukken)

Werknemers (klanten) hebben het recht om zich aan te melden voor een spreekuurconsult bij de bedrijfsarts genaamd; arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit aanmelden kan telefonisch via 1voud Arbo. Werkgever wordt geïnformeerd dat een medewerker zich heeft aangemeld voor het arbeidsomstandigheden spreekuur maar, niet wie het betreft. Daarnaast kan ook de werkgever de werknemer aanmelden voor het arbeidsomstandighedenspreekuur.

Arbodienst inschakelen?

Gelijk een kennismakingsafspraak inplannen op uw locatie of op kantoor van 1voud Arbo in Vorden? Telefonisch tijdens kantooruren; 0575-555961 of per e-mail; info@1voud.nl o.v.v. inplannen kennismaking. 

Neem contact met ons op

Activeren, Motiveren & Stimuleren